Thông tin chuyên đề Quý IV/2017 về Công tác thông tin đối ngoại của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2020
Sign In

Thông tin chuyên đề Quý IV/2017 về Công tác thông tin đối ngoại của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2020

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm