Thông tin đối ngoại
Sign In
Tình hình công tác đối ngoại của Bộ Tư pháp Quý II năm 2018
14/09/2018
Trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về pháp luật, phù hợp với Kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong Quý II/2018, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp với nhiều đối tác ngày càng đi vào chiều sâu. Những kết quả đã đạt được cụ thể như sau:
Tình hình công tác đối ngoại của Bộ Tư pháp Quý I năm 2018
14/09/2018
Trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về pháp luật, phù hợp với Kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong Quý I/2018, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp với nhiều đối tác ngày càng đi vào chiều sâu. Những kết quả đã đạt được cụ thể như sau:
Tình hình công tác đối ngoại của Nhà nước, Chính phủ Quý I.2018
14/09/2018
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp với sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn, công tác đối ngoại của Nhà nước và Chính phủ đã được triển khai hiệu quả và đồng bộ trên tất cả các trụ cột, khai thác tốt các quan hệ song phương và tranh thủ vai trò trên các diễn đàn đa phương; ứng phó với các diễn biến phức tạp và bất định của tình hình khu vực và quốc tế; bảo đảm các lợi ích của đất nước; tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình và ổn định, thúc đẩy hội nhập quốc tế phục vụ phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Cụ thể như sau:
Thông tin chuyên đề Quý III/2017 về Quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại ở Trung ương
19/10/2017
​Thông tin đối ngoại được đánh giá là một mảng công việc quan trọng trong công tác đối ngoại, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm chỉ đạo và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm định hướng, quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác này, có thể kể đến các văn bản như Kết luận số 16 - KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 201 - 2020, Nghị quyết 31/NQ - CP ngày 13/05/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quyết định số 79/2010/QĐ - TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Quyết định số 296/QĐ-TTG ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014, Quyết định 587/QĐ - TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại... Trên cơ sở những chủ trương, chính sách đó, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại với nội dung, hình thức phong phú và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chuyên đề sau đây sẽ cung cấp thông tin cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về TTĐN của các cơ quan ở Trung ương và đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian gần đây.
Thông tin chuyên đề Quý IV/2017 về Công tác thông tin đối ngoại của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2020
13/11/2017
Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:
Tình hình công tác đối ngoại của Bộ Tư pháp Quý I năm 2017
29/05/2017
Trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về pháp luật, phù hợp với Kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong Quý I/2017, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp với nhiều đối tác ngày càng đi vào chiều sâu.