Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật
Sign In

Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017, trong khuôn khổ hợp tác với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (dự án GIG) do USAID tài trợ, ngày 28/7/2017, Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế) đã tổ chức “Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật” tại thành phố Đà Nẵng.

   Hội thảo do đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, với sự tham gia của khoảng 70 đại biểu, là đại diện các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trực tiếp thụ hưởng và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong giai đoạn 2014-2017 như Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, các Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Sóc Trăng, Quảng Bình, Đồng Nai, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh…và một số đơn vị thuộc Bộ như Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Con nuôi, Trường Đại học Luật Hà Nội.
      Nội dung của Hội thảo tập trung vào việc sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và nhu cầu, định hướng ưu tiên hợp tác quốc tế về pháp luật trong giai đoạn 2017-2020 của các cơ quan, tổ chức.
         Công tác hợp tác quốc tế về pháp luật ngày càng đi vào nề nếp
        Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, bà Trần Thu Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết việc ban hành Nghị định số 113/2014/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động HTQT về pháp luật đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật trong tình hình mới. Công tác vận động, điều phối hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong thời gian qua đã cơ bản được nâng cao, tiếp tục duy trì được nhiều nội dung, chương trình, dự án hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực pháp luật. Các hoạt động hợp tác cũng bước đầu đã có sự chuyển hướng từ hợp tác phát triển sang hợp tác đối tác; chú trọng đến tính hiệu quả, thiết thực, gắn sát với nhu cầu của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam. Ý thức tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc hợp tác trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại ngày càng được tăng cường. Trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện hoạt động HTQT về pháp luật được cải thiện, bảo đảm thực hiện tốt hơn quy trình, thủ tục trong quản lý thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật theo quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, đặc biệt là đối với việc tiếp nhận viện trợ, triển khai thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo về HTQT về pháp luật hàng năm.
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hợp tác quốc tế về pháp luật cũng gặp phải một số tồn tại, hạn chế như việc chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật chưa được các cơ quan, tổ chức, đơn vị chú trọng, thực hiện, do vậy, việc chia sẻ, sử dụng rộng rãi kết quả các hoạt động HTQT về pháp luật đến nay còn hạn chế. Việc thực hiện quy trình tiếp nhận viện trợ phi dự án; quy định về quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, báo cáo giải ngân vốn viện trợ ODA của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn gặp nhiều lúng túng. Bên cạnh đó, các Sở Tư pháp cũng chưa thực sự phát huy vai trò giúp UBND cấp tỉnh trong việc quản lý chương trình, dự án hợp tác pháp luật tại địa phương và vận động, điều phối các chương trình, dự án HTQT về pháp luật.
      Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại nói trên và tăng cường hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế về pháp luật trong thời gian tới, bên cạnh các nhóm giải pháp về tăng cường nhận thức, phát huy tính chủ động trong hợp tác quốc tế của cán bộ, công chức, các đại biểu tham dự cũng đề xuất giải pháp cho việc vận động, sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực hợp tác pháp luật, cụ thể là huy động và sử dụng nguồn chuyên gia chất lượng cao của hai cơ sở đào tạo luật hàng đầu cả nước là Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; bên cạnh việc tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho các hoạt động khảo sát của địa phương thì cũng cần tính đến việc sử dụng kinh phí hỗn hợp cả của nhà tài trợ và kinh phí của địa phương trong bối cảnh nguồn ODA bị cắt giảm…
       Định hướng và nhu cầu ưu tiên hợp tác quốc tế về pháp luật giai đoạn 2017-2020
     Trong thời gian tới, công tác hợp tác quốc tế về pháp luật cần được triển khai nhằm đảm bảo phát triển và phát huy nội lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức Việt Nam. Theo đó, các đại biểu đều thể hiện sự nhất trí cao với các định hướng và nhu cầu ưu tiên hợp tác quốc tế về pháp luật trong thời gian tới, tập trung vào 04 lĩnh vực bao gồm: xây dựng và hoàn thiện thể chế; tổ chức thi hành pháp luật; phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học pháp lý; phát triển cơ sở hạ tầng, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan pháp luật và tư pháp.
        Hợp tác trong xây dựng và hoàn thiện thể chế
       Trong thời gian tới, việc hợp tác trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, văn bản pháp luật cần đảm bảo theo đúng các nội dung, định hướng được xác định tại Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW và định hướng hội nhập quốc tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó chú trọng việc xây dựng một nền kinh tế thị trường hiện đại, phát triển bền vững, phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Công tác hoàn thiện các thể chế tạo cần cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng và tăng cường tiếp cận công lý của người dân, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế trong xã hội.
       Hợp tác trong tổ chức thi hành pháp luật nhằm đề xuất các sáng kiến, giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam theo yêu cầu chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện và thi hành pháp luật; hỗ trợ triển khai hiệu quả các luật, pháp lệnh mới được ban hành theo Hiến pháp năm 2013.
       Hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học pháp lý thông qua tăng cường công tác nghiên cứu, cung cấp thông tin về pháp luật của các nước và các cam kết quốc tế, tập trung vào các vấn đề pháp lý liên quan đến thương mại, đầu tư, kinh doanh, các nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý công tác pháp luật và tư pháp, liên quan đến quyền và nghĩa vụ cũng như bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.
         Hợp tác nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan pháp luật và tư pháp nhằm hỗ trợ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm, cơ sở dữ liệu pháp luật và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thông tin tham khảo về pháp luật và tư pháp phục vụ cho hoạt động của các cơ quan pháp luật và tư pháp, trọng tâm là hỗ trợ cho việc thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hộ tịch.
         Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp với những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị của các đại biểu tham dự. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Vụ Hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, đồng thời xác định những định hướng hợp tác quốc tế về pháp luật trong giai đoạn tới làm cơ sở xây dựng Kế hoạch hợp tác của các chương trình, dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản và  thu hút, vận động hỗ trợ từ đối tác nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật trong thời gian tới.