Thông tin pháp luật nước ngoài
Sign In
Cải cách tư pháp ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
30/11/2016
Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. Để thực hiện thành công công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết 49-NQ/TW nói chung, hoàn thiện, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói riêng thì việc nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp các quốc gia trên thế giới để từ đó có những so sánh đánh giá, tiếp thu có chọn lọc những nhân tố tích cực vận dụng vào thực tế nước ta là hết sức quan trọng.
CEDAW, QUYỀN PHỤ NỮ VÀ TUỔI NGHỈ HƯU Ở VIỆT NAM
28/09/2016
Khuyến nghị của UN về chấm dứt phân biệt đối xử với phụ nữ ở Việt Nam
Đào tạo tư pháp ở các nước ASEAN - So sánh tổng quan về hệ thống và chương trình đào tạo
01/12/2016
Báo cáo nghiên cứu Đào tạo tư pháp ở các nước ASEAN: So sánh tổng quan về hệ thống và các chương trình đào đạo được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ các cơ sở đào tạo tư pháp của ASEAN và các bên có liên quan khác trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xuyên biên giới về đào tạo tư pháp ở ASEAN.
Tìm hiểu mô hình công chứng trên thế giới và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam
01/10/2016
Hiện nay, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng đang được Quốc hội xem xét thông qua, theo đó, cùng với những nội dung khác trong dự án Luật, vấn đề công chứng đối với giao dịch bất động sản cũng là một nội dung giành được nhiều sự quan tâm. Bài viết này trình bày một số nét cơ bản về mô hình công chứng giao dịch bất động sản của một số nước trên thế giới, qua đó cung cấp thêm thông tin tham khảo nhằm góp phần vào việc nghiên cứu nâng cao chất lượng mô hình công chứng giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay, bảo đảm hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước