Sign In
Thông tin đối ngoại
                  
Thông tin chuyên đề Quý III/2017 về Quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại ở Trung ương

19/10/2017

​Thông tin đối ngoại được đánh giá là một mảng công việc quan trọng trong công tác đối ngoại, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm chỉ đạo và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm định hướng, quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác này, có thể kể đến các văn bản như Kết luận số 16 - KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 201 - 2020, Nghị quyết 31/NQ - CP ngày 13/05/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quyết định số 79/2010/QĐ - TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Quyết định số 296/QĐ-TTG ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014, Quyết định 587/QĐ - TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại... Trên cơ sở những chủ trương, chính sách đó, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại với nội dung, hình thức phong phú và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chuyên đề sau đây sẽ cung cấp thông tin cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về TTĐN của các cơ quan ở Trung ương và đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian gần đây.