Sign In
Giới thiệu
                  
Nhóm quan hệ đối tác pháp luật - Thiết chế vận động thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong bối cảnh mới

23/02/2017

Giới thiệu Nhóm quan hệ đối tác pháp luật - thiết chế mới trong việc đối thoại, chia sẻ thông tin về chính sách, pháp luật, tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật và vận động, tìm kiếm, điều phối viện trợ trong lĩnh vực pháp luật

Tin tức
                  
Diễn đàn pháp luật năm 2017 “Tăng cường tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm yếu thế”

16/09/2017

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, trong khuôn khổ hợp tác với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (dự án GIG) do USAID tài trợ, ngày 15/9/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn pháp luật năm 2017 với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm yếu thế” tại thành phố Hà Nội.