Trang thông tin Hợp tác quốc tế về pháp luật
Sign In
Thông tin đối ngoại
                  
Tình hình công tác đối ngoại của Bộ Tư pháp Quý II năm 2018

14/09/2018

Trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về pháp luật, phù hợp với Kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong Quý II/2018, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp với nhiều đối tác ngày càng đi vào chiều sâu. Những kết quả đã đạt được cụ thể như sau: